مراقبه سکوت ...

این مراقبه که بسیار قدرتمند است از تمام پریوجویا ن میخواهم که باهم انجام بدهیم.
این مراقبه را برای یک روز یا یک هفته انجام میدهیم .
مراقبه سکوت  ذهن را تصفیه میکند.
بدینصورت که شما یک ناظر بیطرف خواهید بود منظور این نیست که مطلقان حرف
نزنید بلکه از پچ پچ کردن / حرفهای غیر ضروری/ بدگویی یا غیبت / و حتی اگر مورد
اهانت کسی قرار گرفتید ازش عبور کنید و فقط یک ناظر باشید .
بدینوسیله شما به آگاهی درونی قدرت میبخشید و به درون سفر میکنید و مراحل
ظریف جسمی و ذهنی را مشاهده میکنید.
بنابراین توصیه میکنم که این مراقبه را باهم انجام بدیم و یک روز را یا یک هفته را
از فردا برای مشاهده مراقبه سکوت به خودمان اختصاص بدیم و نتیجه را بگیم لطفا.
موقعی که این مراقبه را انجام میدهیم مثل روزهای دیگر مشغول کارهای عادی مون هستیم فقط به چیزهایی که گفته شد عمل میکنیم.


/ 0 نظر / 282 بازدید