هنر نه گفتن را بیاموزیم.

_نه گفتن به موقع و به جا مانند نیایش کردن،مقدس و قابل ستایش است.

_بیشترین مصیبت هایی که به سر ما می آید به خاطر آنست که در جایی که باید (نه)بگوئیم سکوت می کنیم.

_تو مجازی که افکارت را تغییر دهی،احساسات واقعی ات را ابراز کنی.

_آزادانه (بله)و (نه)بگوئید،تا به این ترتیب دارای عزت نفس گردید.

_اگر نمی خواهی کاری را انجام دهی،فقط یک کلام بگو:(نه).

_(نه)بگو و بگذار این (نه)گفتن تو،مسئله طرف مقابل شود.

_از اوقاتی که(بله)می گوئید ولی در واقع منظورتان (نه)است،آگاه باشید.

_بهتر آن است که با (نه)گفتن تنها بمانیدتا آنکه در جمعی ناسالم به سر ببرید،پس به شادی های آنی (نه) بگوئید.

_یکی از ارکان موفقیت،گفتن به موقع(نه)می باشد.

_به خوب (نه)بگوئید تا بهترین نصیبتان گردد.

_برای شاد زیستن باید بتوانی بعضی مواقع بگوئی(نه).

/ 0 نظر / 18 بازدید