ده فرمان برای دستیابی به موفقیت:

فرمان اول:روی کاغذ فکر کنید.

فرمان دوم:چه می خواهید؟چرا؟در چه زمانی؟

فرمان سوم:مطمئن بودن از هدف خود.

فرمان چهارم:اهداف را فهرست بندی کنید.

فرمان پنجم:فهرست را تبدیل به هدف کنید.

فرمان ششم:اولویت بندی کارهایعنی(قانون)را رعایت کنید.

فرمان هفتم:کارها را یک به یک انجام دهید.

فرمان هشتم:اول،سخت ترین کار را انجام دهید.

فرمان نهم:موانع را شناسایی کنید.

فرمان دهم:قانون دید بلند مدت را فراموش کنید.

/ 0 نظر / 13 بازدید