عوامل بوجود آورنده (حسادت) در افراد عبارتند از:

_مورد بی مهری خانواده قرار گرفتن.

_بی هدفی و نبود سرگرمی های مناسب برای فرد.

_بد گویی کردن از فرد.

_مقایسه کردن فرد با دیگران.

_عدم توجه کافی به فرد.

_ایجاد رقابت نا سالم بین افراد ،چه در خانواده،چه در اجتماع.

_توقع بی جا و خارج از ظرفیت داشتن از افراد.

_تحقیر و تهدید و سرزنش و تنبیه کردن افراد بصورت مکرر.

وارد شدن فرد جدیدی در خانواده.

روش درمان افراد دارای صفت حسادت:

_پرهیز از خدشه دار کردن غرور افراد.

_به همکاری واداشتن افرد از طرق مختلف.

_ایجاد شکوفایی و تقویت خود باوری مثبت.

_پرهیز شدید از تحقیر و تنبیه کردن.

_ایجاد سرگرمی و کار برای اوقات فراغت.

_داشتن توقع در حد ظرفیت و توان.

_نداشتن توقع بی جا و غیر منطقی.

_تمجید کردن به موقع از فرد در حضور دیگران.

_فراهم آوردن لوازم و نیازهای افراد به یک میزان.(در خانواده)

_آماده سازی فرد برای وارد شدن افراد جدید در خانواده.

_استفاده از تمجید و تشویق برای تقویت اعمال خوب.

_فرد را مورد مهر و محبت قرار دادن.

_قایل نشدن تبعیض بین افراد.

_اعمال روش تربیت صحیح و علمی برای فرد.

/ 0 نظر / 22 بازدید