مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

حد صمیمیت :

ارتباط صمیمانه برقرار کردن با همه اشتباه است.البته شما باید با همه ارتباط برقرارکنیدولی نه ارتباط صمیمانه.ارتباط شما با هرکسی حد به خصوصی دارد که نباید ازآن تجاوز کند.
حد ارتباط شما را هماهنگی ارزشهای فکری شما تعیین می کند.با هرکس که هماهنگی ارزشی بیشتری داشته باشید،ارتباط صمیمانه تری برقرارمی کنید وبا هرکسی که هماهنگی ارزشی کمتری داشته باشید،ارتباط محدودتری برقرارمی کنیدودر مواقعی که هماهنگی بسیار ناچیزوقابل صرفنظر است،به سلام وعلیکی بسنده می کنید.صمیمی شدن با هرکس،کار درستی نیست.مثلا با آدمهای منفی،صمیمی شدن وارتباط گسترده برقرار کردن،بدون هیچ هدف مثبتی کاملا غلط ،مضروحتی ناشی از بی ارادگی است.
مراقب باشید که با کسی،بیش از((حد)) صمیمی نشوید.
برای آنکه بدانید میزان هماهنگی ارزشی شما با دیگران چقدراست،ابتدا ارزشهای خود را بشناسید ببینید که خودتان به چه جیزهایی پابندید وارزشهایتان چیست وبعدآن را با ارزشهای دیگران مقایسه کنید.


پردازش ارزشها:


شما در زندگی به چه چیزهایی اعتقاد دارید.؟پیروی از چه خصلتهایی راعمیقا می پسندید.؟باورهای شما چیست؟
این ارزشها را روی کاغذ بیاورید.با اندیشه هاواحساسهای خود،صادقانه روبرو شوید.
صرف نظر از اینکه دیگران یا جامعه،چه نظری درمورد ارزشهای شما دارند.آنها را قبول دارند یانه،هرآتچه راکه واقعا خودتان بدان معتقد هستید،بنویسید.حتی اگر این ارزشهای شما برای عده ای ضدارزش باشد.
تمام باورهای شما ،باورهای عمیق شما که به آنها اعتقاد دارید و وقتی براساس آنهاعمل می کنید احساس رضایت خاطر می کنید وبرعکس ،وقتی براساس آنها عمل نمی کنید احساس گناه می نمایید،ارزشهای شما هستند.


زندگی براساس ارزشها:


اکنون که ارزشهای خود را شناخته اید ،باید براساس آنها زندگی کنید.شما بیش ازهرزمانی احساس گناه می کنید اگربرخلاف ارزشهای فکری خود عمل کنید.ارزشهای فکری ،مانند لباسهای شما هستند وذهن شما مثل کمد لباس شما.شرایط مختلف زندگی را هم می توان به فصلهای مختلف سال تشبیه کرد.شما باید درهرزمان لباس مناسب فصل را از داخل کمدتان بیرون بیاورید وبا آن زندگی را سرکنید.
برهنه بودن یا استفاده کردن از لباسهای دیگران که به نظرتان مناسب هم نمی ایند بعدا شما را دچار مشکل می کند.
همیشه به خاطر داشته باشید تنها موفقیتی ،قابل ارزش است وواقعی است که برای شما آرامش روحی ورضایت خاطر به بار بیاورد.
براساس همین اصل است که برای صمیمیت ،باید حد قایل شد و این حد را هماهنگی ارزشی تعیین می کند چون اگر با کسی صمیمی شوید که ارزشهایش با شما ناهماهنگ باشد آرامش روحی ورضایت خاطر نخواهید داشت و حتی احساس بدی هم پیدا می کنید.
عمل کردن برخلاف ارزشهای فکری ،موفقیت درنظرشمارا خواروبی مقدارمی سازد.
از امروز تمرین کنید که براساس ارزشهای فکری خود،زندگی کنید.
هررفتاری که از شما سر می زند؛بررسی کنید وببینید که آیا با ارزشهای فکری شما هماهنگ بوده است یا نه؟ اصولا این رفتارها در نظام اعتقادی شما جایی دارد یا نه؟
رفتارهای خود را کنترل کنید وآنها را با باورهای قلبی خود تطبیق دهید.

+   مشاوره خانواده ; ٤:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٧/٢٩

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir