مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

چهل اصل شادی بخش:

1- شادی خودرابه هیچ چیزوهیچکس وابسته نکن تاهمیشه از آن برخوردارباشی .

 
2-انتظارنداشته باش همیشه آنچه دراطرافت اتفاق می افتدمطابق میل وخواسته ات باشد .

 
3-هنگام عصبانیت هیچ تصمیم نگیر.

 
4-ازسختی ها ومشکلات زندگی استقبال کن وباغلبه برآنهابه خودپاداش بده .

 
5- اجازه نده اتفاقات ناخوشایندروحیه ات راخراب کند.

 
6-بابحث های بی نتیجه انرژی خودراهدرنده.

 
7-انتظار نداشته باش بامنفی نگری جسمی سالم داشته باشی .

 
8-از هیچکس وهیچ چیزتوقع نداشته باش .

 
9- تاباخودمهربان نباشی ،نمی توانی مهربورزی .

 
10-قبل ازمطمئن شدن ،درموردچیزی قضاوت نکن.

 

 11-به تفسیروتعبیرکارهای دیگران نپرداز.

 
12-هرکاری راباعلاقه واشتیاق وتمرکزانجام بده.

 
13-زندگی خودراهدفمندکن وبرای رسیدن به اهدافت تلاش کن .

 
14-چیزهایی راکه دوست داری به دیگران ببخش .

 
15-قلبت راازنفرت خالی کن تاخوشبختی درآن لانه کند.

 
16-برای انجام کارهای موردعلاقه ات زیادبه نظرات دیگران اهمیت نده.

 
17-درتصمیم خودتاخیرمینداز.


18-هنگام عصبانیت نفس عمیق بکش وتاده بشمار.

 
19-بادیگران طوری رفتارکن که دوست داری باخودت رفتارشود.

 
20-به هیچکس امیدنداشته باش جزخدا.

 
21-برجسم وروح خودمسلط باش .

 
22-برای اینکه شادباشی بایدشادی آفرین باشی .

 
23-درزندگی بجای شناوربودن شناگرباش.

 
24-اندوه روزنیامده را،برروزآمده ات نیفزا.

 
25-هرگزسعی نکن به دیگران بقبولانی که حرفت درست است.

 
26-قبل ازانجام کارییاگفتن چیزی به ضرورت آن بیاندیش .

 


27-بی احترامی دیگران رابابی اعتنایی جواب بده.

28-به جای بیزاری ازانسانهاازرفتاربدآنهامتنفرباش .

 
29-بگذاردیگران ازبه عنوان فردی آرام وخوشرویادکنند.

 
30-یگانه داروی آرامبخش روح یادخدااست.

 
31-خودراازاسارت زنجیرهای بدبینی ،منفی نگری وناامیدی آزادکن.


32-به خاطراشتباهات گذشته خودراسرزنش نکن .

 
33-به دیگران کمک کن آنچه راکه می خواهند بدست آورند.

 
34-درفرهنگ لغات خودشکست راتجربه معناکن .

 
35-باشرایط زندگی سازگارباش .

 
36-هنگام ازدست دادن ناراحت نشو،وقتی هم چیزی به دست آوردی خوشحال نباش.

 
37-درمقابل خواسته هاوگفتاردیگران انعطاف پذیرباش ونخواه که حرف ،حرف خودت باشد.


38-برای کشف حقایق ،زیادتفکرکن ،بخصوص جهان آفرینش .

 
39-به قدرتوان تلاش کن ونتیجه رابه خداواگذارکن .


40-هرگزخودت رابادیگران مقایسه نکن ،چراکه توچیزهایی داری که دیگران درحسرت آنهاهستند.

+   مشاوره خانواده ; ٢:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٥/٤

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir