مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

مهم ترین روش تحصیل اعتماد به نفس عبارتند از:

 
1_ خود ارزش مندی: اعتماد به نفس در گرو احترام به خود و نگرش مثبت به خویشتن است.  هنگامی که نیاز احترام به خود، ارض شود شخص احساس اعتماد به نفس، ارزش مندی، توانایی قابلیت و کفایت می کند و وجود خود را در دنیا مفید و لازم می یابد اما عقیم ماندن این نیازها، موجود احساس حقارت، ضعف و نومیدی می گردد.


2_ خودشناسی: اعتماد به نفس تا حد زیادی متوقف بر شناخت جنبه های مثبت شخصیتی و آگاهی از استعدادها و توانایی ها و قابلیت ها است.


3_ خود اتکایی: یکی از راه های رسیدن به اعتماد به نفس بی نیازی از دیگران و اتکاء به خود است.


4_ تشویق کردن :افراد لایق و پذیرش آنان نیز اعتماد به نفس ایجاد می کند.


5_ رویارویی با مشکلات: مواجه با سختی ها انسان را در عرصة زندگی مقاوم و آب دیده و با اراده می سازد.


6_ تقویت اراده: یکی از مهم ترین راه کارهای پرورش اعتماد به نفس، تقویت اراده و قدرت تصمیم گیری است. برای این مقصود باید از رابطه با خدا و عبادات به ویژه نماز و روزه بهره جست و با تلقین و تمرین و ممارست، با عوامل بی اعتمادی مبارزه کرد. 
تا وقتی فکر می کنید که نمی توانید و دارای ظرفیت نیستید، احتمال موفقیت کم است. اگر درخشان ترین شایستگی ها را داشته باشید خاموشش می کنید. بالعکس فردی که از حیث هوش و قابلیت متوسط ولی به خود اطمینان کامل داشته باشد که موفق خواهد شد، او موفق می شود. تلقین آن است که انسان به خود بگوید: من از عهدة انجام کاری بر می آیم و چیزی از دیگران کم تر ندارم. باید بیاموزیم که خودمان برای خودمان تصمیم بگیریم نه دیگران. اتخاذ تصمیم و نفی تردید و دو دلی، اعتماد به نفس را تقویت می کند.


7_ صبر و شکیبایی: برای رسیدن به اعتماد به نفس به تحمل و بردباری و مقاومت سرسختانه در برابر مشکلات وص بر و حوصله نیازمندیم.


8_ کسب تجارت موفقیت آمیز:  شاید هیچ عاملی بیش از شکست و سرزنش ناشی از شکست، به حس ارزش شخص لطمه وارد نیاورد. شکست باعث می شود که شخص خود را کم تر از دیگران پندارد. وقتی انسان با شکست مواجه می شود به این فکر می افتد که از دیگران پایین تر و پست تر است. شکست، اعتماد را از بین می برد و یأس را جانشین اعتماد به نفس می کند.


9_   اتکا به خدا: اعتماد به خدا اثر شگفت انگیزی بر خود باوری و قدرت نفس دارد. کسی که با خدا رابطه داشته باشد هرگز دچار ضعف نمی شود.

+   مشاوره خانواده ; ۱٠:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۳/٢۳

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir