مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

قواعد زندگی:

۱) بر این باور باش که عشق و دستاوردهای عظیم، در برگیرنده مخاطرات بزرگ است.


۲) آنگاه که می بازی، از باختت درس بگیر.


۳) سه اصل را دنبال کن:
ـ محترم داشتن خود
محترم داشتن دیگران
ـ جوابگو بودن در قبال تمام کنش های خود


۴) به یاد داشته باش، دست نیافتن به آنچه می خواهی گاهی از اقبال بیدار تو سرچشمه می گیرد.


۵) قواعد را فرا گیر تا به چگونگی شکستن آنها به گونه ای شایسته، آگاه باشی.


۶) نگذار ستیزه ای خُرد بر ارتباطی پرقدرت، خللی وارد سازد.


۷) هرگاه به اشتباه خویش پی بردی، بی درنگ گامهایی برای اصلاح آن بردار.


۸) هر روز مجالی را صرف خلوت کردن کن.


۹) آغوشت را به سوی دگرگونی بگشای، امّا از ارزش های خود دست برندار.


۱۰) به یاد داشته باش، خاموشی گاهی بهترین پاسخ است.


۱۱) نیکو و آبرومند زندگی کن، آنگاه به وقت سالخوردگی، هنگامیکه به گذشته بیندیشی، از زندگی ات دیگر بار لذت خواهی برد.


١٢) در ناسازگاری ها با افراد مورد علاقه ات، تنها به وضعیت فعلی بپرداز، گذشته را بزرگ نکن.


۱٣) دانش خود را تسهیم کن، که طریقی برای دستیابی به جاودانگی است.


١۴) با زمین مهربان باش.


١۵) سالی یکبار به جایی برو که پیشتر هرگز در آنجا نبوده ای.


١۶) کامیابی خود را به داوری بنشین، از آن طریق که بدانی چه واگذارده ای تا کامیابی را بدست آوری.

 

+   مشاوره خانواده ; ۸:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۳/٢٢

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir