مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

15 شاخص ومعیار خانواده موفق:

 1- خانوادی موفق خانواده ای است که گزینش همسروپیمان ازدواج بین زن ومرد در ان براساس ضوابط ومعیار هایی چون اصالت ونجابت،کفو یت،ایمان وبینش وعقل صو رت گر فته باشد.

2- در این خانواده امکان اظهار نظر در امور مختلف منزل به طور متناسب برای همه یافراد خانواده وجود دارد.

3- اعضای چنین خانواده ای با یکدیگر مشورت می کنند،به حرف های همدیگرگوش می دهند وهمدیگر رادرک می کنند.

4- اهداف خانواده مشخص است وبرای رسیدن به ان برنامه ریزی خاص وخود دارد.

5- روحیه ی همکاری و هما هنگی در بین همه ی افراد خانواده حاکم است.

6- صداقت و صمیمیت اساس رفتارزن وشوهر ووالدین قرار می گیرد.

7- انتظارات اعضای حانواده نسبت به هم بر اورده می شود وهر یک از اعضانسبت به یکدیگر احساس مسؤ ولیت می کنند.

8- زن ومرد نام همد یگر را با احترام بر زبان می اورند وارتباط ان هاتوآم بااحترام وتکریم است.

9- خانواده ای متعادل است که در ان هرچیزدرجای خودقرار داردوباضربه های ناگهانی اسیب نمی بیند وتوان مقابله باتهدیدهاوجوددارد.

10- یک خانواده ی خوب وموفق،صمیمی،هدف دار،پویاواگاه نسبت به خود وجهان پیرامون خویش است.

11- اعضای خانواده ی موفق دریافتن هویت فردی،اعتقادی،ملی وسیاسی خویش با مشکل چندانی مواجه نمی شود.

12- در این خانواده احساس عمیق خود بودن وراضی ازخودبودن در خانه ی خویش ایجاد می شود.

13- خانواده ی موفق مآمن وپناهگاه عاطفی واجتماعی زن ومردومرکزتبادل عاطفه و محبت بین اعضای گروه است وفشارهای روانی راخنثی وتعدیل می کند.

14-این خانواده سر چشمه ی رفاقت ودوستی وحمایت کننده ی روانی،اقتصادی و فرهنگی محسوب می شود واطمینان بخش وامیددهنده به نسل های اینده است.

15- درخانواده ی موفق بی اعتمادی،بی انگیزگی وتکرار کار وکسالت وخستگی ناشی ازان به اسانی رفع می شود.

+   مشاوره خانواده ; ۸:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۳/۱۱

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir