مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

روی داشته هایت تمرکز کن:

 
▪ توانایی دادن قول به خویش و انجام آن برای گسترش ویژگی‌های اساسی موفقیت یک ضرورت است.
▪ یک روش برای تعیین چرخه دلبستگیمان تمایز بین داشتنی‌ها و بودنی‌هاست. چرخه دلبستگی تشکیل یافته از داشتنی‌هاست. چرخه نفوذ تشکیل یافته از بودنی‌هاست. اصولی وجود دارد که بر رفتار ما مستولی است که اگر در زندگی هماهنگ با آن‌ها گام برداریم پیامدهای مثبتی درپی خواهد داشت و تخلف از آن‌ها پیامدهای منفی در پی دارد. پاسخ و واکنش ما به هر اشتباهی بر کیفیت لحظه بعد تاثیر می‌گذار...

بر روی خویش و روی بودنی‌ها کار کنید

▪ بسیار مهم است که اشتباهات خود را بپذیریم و آن را تصحیح کنیم، به‌گونه‌ای که آن اشتباهات هیچ قدرت و نفوذی بر لحظه بعد آن (زمان پس از بروز اشتباه)نداشته باشد و از این طریق توانی دوباره کسب کنیم.
▪ در مرکز چرخه نفوذ توانایی ما عمل به قول و تعهدات خویش قرار دارد. این یک ضرورت است که قول‌ها را محترم شمرده تا از این ویژگی برخوردار شویم.
▪ قولی بدهیم و به آن عمل کنیم. هدفی برگزینیم و در راه رسیدن به آن تلاش کنیم.
▪ همچنانکه به این کار ادامه می‌دهیم در درون خود نوعی یکپارچگی را ایجاد می‌کنیم که به ما خبر از اعتماد به نفس، شهامت و قدرت پذیرش بیشتر مسئولیت در زندگی را می‌دهد.
▪ بر روی مسائلی کار کنید که به آن کنترل دارید؛ بر روی خویش و بر روی بودنی‌ها.
▪ به ضعف دیگران با حالتی دلسوزانه نه اتهام انگیز نگاه کنید.
▪ بدانید که ما در قبال بیشتر موقعیت‌ها از جمله موفقیت، شادی، کارآیی و غیره مسوولیم.
▪ مفهوم از آخر شروع کردن به معنی آغاز کردن از مقصد با درکی روشن است. یعنی که بدانید کجا می‌روید و از این راه بهتر می‌فهمید که در حال حاضر کجا هستید و گام‌هایی که برمی‌دارید همیشه در مسیر درست است.
▪ هر چیز دو بار خلق می‌شود. از آخر شروع کردن بر این اصل استوار است که هر چیز دوبار خلق می شود. نخست مخلوق ذهنی و سپس مخلوق خارجی و فیزیکی. برای حرکت و سفر نخست مقصد خود را مشخص می‌کنید و سپس بهترین مسیر را انتخاب می‌کنید.  
 

+   مشاوره خانواده ; ٧:٠۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱٠

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir