مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

چگونه با تنهایی خود مبارزه کنیم ؟

 

تا کـنـون احساس دلتنـگـی، افسـردگـی، طـردشدگی بی ارزشی و تنهایی را تجربه کرده اید؟

آیا با محیط و افراد  پیرامون خود احساس بیگانگی می نـمایید؟

 آیـا احــساس می کنید کسی در کنار شما نیست تا بتوانید تجربـیـات و احساسات خود را با وی در میان بگذارید؟

هـر فـردی در طـول زندگی خود گه گاهی احساس تنهایی  میکند اما تنهایی الزاما به مفهوم تنها بودن نمیباشد شما  مـمکن است در میان جمع و یا در یک میهمانی بوده و بـاز   احــساس تنهایی کنید.

تنهایی یک حالت ذهـنـی دردنـاک   احساس عدم رابطه با دیگران است. هـنگامـی کـه  تـنها میباشید احساس نیاز به تفاهم و اشتیاق برای قسمت کردن احسـاسات و افـکارتان با دیگران در شما پدیدار میگـردد. اما زمانی که به مـرحله تنهایی راه می یابید چه اتفاقی روی میدهد.

در ذیـل به برخی از احـساساتی کـه در دوره تنــهایی با شـما هـمراه می گـردنـد اشاره میکنیم:

 

  • احساس اعتماد بنفس پایین
  • احساس آنکه دیگران دائما در حال ارزیابی شما میباشند
  • از ملاقات با افراد جدید و یا حضور در مجالس عمومی دوری می‌کنید
  • نسبت به ظاهر و خصوصیات شخصیتی خود خیلی انتقاد آمیز برخورد می‌کنید
  • خود و دیگران را بخاطر ضعف روابط اجتماعی خودتان ملامت می‌کنید
  • این تصور غلط در شما ایجاد میگردد که هیچکس شما را دوست ندارد
  • در بیان احساسات خود دچار مشکل می گردید
  • از آنکه از حقوق خود دفاع کرده و بـه درخـواستهای غیر‌منطقی بگویید "نه" بیمناک می‌شوید
  • نسبت به موقعیتها واکنش افراطی بروز می‌دهید
  • احساس انزوا، دلتنگی و تنهایی شدید می‌کنید

اکنون شما چه خواهید کرد؟ شما که نمی تـوانید تا آخرعمرتان اینگونه به زندگی ادامه دهید

آمـوختن آنکه چگونه با تنهایی در زندگی خود کنار بیاییم یکی از چالشهای بزرگ زندگی ما میباشد.

ارائه راهکار:

_ با آن رودررو شوید از آنکه به تـنـهایی خـود اذعـان کـنـیـد واهـمه نـداشـته باشید.حقیقت آن است که شما تا زمانی که علت امری که سبب آزار شما شده را تـشـخیص نداده باشید، قادر به تخفیف و تسکین مشکل خود نخواهید بود.

_  مـهم اسـت کـه پـی بـه ایـن مسئله ببرید که زمانها و موقعیتهایی در زندگی هر فرد وجود دارند که در او ایجاد احساس تنهایی می کنند چـه فــرد بخواهد چه نخواهد. میزان معینی از احساس تنهایی در زندگی اجتناب ناپذیر میباشد پس بجای آنکه از آن گریزان باشید بیاموزید چگونه آن را بپذیرید و با آن کنار بیایید.

 _ تدبیری بیاندیشید اغـلب پـریـشانی ها و ترسهای ناشی از تنهایی را می تـوان با شناسایی علل مشکلات و سپس تلاش برای اصلاح وبهبود شـرایـطی کـه سبب ایجاد احساس تنهایی در شما گردیده است، تقلیل داد.

 _ از آن سود برید تنهایی خود را توسط آموختـن روش کـنـار آمـدن بـا آن مبدل به یک مزیت گردانده و اتکاء به نفس خود را افزایش دهید- مهمترین سرمایه شما به عنوان یک فرد تنها- از آن به عنوان یک فرصت مناسب برای شـنـاخـت هـر چـه بـهتر خـود اســتفاده کنید. در عوض تحمل دوران وحشتـنـاک با تـنـهایی تعـمق در افکار، احساسات و ادراکات خود فرصتهایی برای رشد و پیشرفت شخصی خود پدید آورید.

 _ خود را سرگرم فعالیتهای دلخواه خـود کنـیـد. در هـنـگام تنهـایـی بـرخـی افـراد آشفته وار به این طرف وآن طرف پرسه زده و بدنبال فردی میگردند که بتوانـند توجهشان را معطوف وی کنند. اما باید از این فرصت استفاده کرده و وقت خود را صرف سـرگرمیها و فعالیتهای خاص و دلخواه خود نمود.

 _ دست بکار شوید و اولین گام را شما بـردارید.در عـوض آنکه منتظر فـردی باشید که از راه  برسـد و شمـا را نجات دهد در سـلام و احـوالـپرسـی بـا دیـگران پـیـشـقدم گردید. لبـخنـد بـزنیــد و سلام کنید. گذشته از آن، شـمـا بـایـد روی مهارتهای اجتماعی و میان فردی بیشتر کار کرده و بیاموزید که بیشتر از حقوق خود دفاع کنید.

کارهای داوطلبانه انجام دهید کمک به دیگران اعتماد بنفس شما را افزایش داده و فرصتهای جدیدی برای شما پدید می آورد تا بتوانید با افراد جدیدی ملاقات کنید.

 _ مشارکت کنید در یـک دوره آموزشی ویژه بزرگسـالان کـه در رابـطـه بـا رشـد فـردی می باشد    ثبت نام کنید. بـرای مثال در کلاسهای تقویت اعتماد به نفس، روشهای رابطه برقرار کردن با دیگران، چگونگی دفاع از حقوق فردی و چگونه مثبت باشیم عضو شوید.

 _ از عادات خوب پیروی کنید بجای آن کـه یک گوشه بنشـیـنید و هیـچ کـاری انـجام ندهید؛رژیم غذایی متعادل داشته باشید، تمرینات ورزشـی منـظـمی را انـجـام دهید و بقدرکافی بخوابید.

خلاق باشید تنهایی الزاما با اندوه و بدبخـتی برابر نمیباشد. زمان تنهایی را برای خلاقتر و سازنده تر ساختن خودتان بکار بندید کتاب بخوانید، جدول و یا معما حل کنید، به سینما بروید و یا به موسیقی گوش دهید.

 

+   مشاوره خانواده ; ٧:٤٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۸/٢٢

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir